Faglig Supervisjon

 

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

T e l e f o n / t e l e f a x :  61 12 68 55

M o b i l :  950 65 838

E—p o s t :  sigbala@online.no

 

S i g r u n   B a l a v o i n e ,  S n e k k e r h a u g e n   R e t r e a t s t e d ,  2 8 6 1   L a n d å s b y g d a

S N E K K E R H A U G E N   R E T R E A T S T E D

Hva er supervisjon?

 

Supervisjon er en metodisk, problemløsende samtale som finner sted mellom en supervisor og en supervisant. Supervisantens problem kan være faglig eller personlig.

 

Supervisjon er en læreprosess, der supervisanten øves i å bruke sine faglige og personlige kvalifikasjoner bedre, til fremme for konstruktive og kreative løsninger i det daglige arbeidet.

 

I supervisjonen fokuseres på de mellommenneskelige relasjoner.  Supervisanten øker sin bevissthet om egne tankemønstre, reaksjoner og holdninger, hvilket har stor betydning for måten og evnen til å forvalte sin faglige kunnskap på.

 

Dette er en av grunnene til at det er så viktig å motta supervisjon når man arbeider med mennesker.  De involverte personer har taushetsplikt, derfor er supervisjon et trygt forum med mulighet for fordypelse, kreativitet og utvikling.

Hva er supervisjon?